پخش زنده

هدف زندگی شما چیست؟ آیا می‌دانستید که طبق انجیل مقدس، خدا می‌خواهد هدف زندگی ما این باشد که شاگرد مسیح باشیم و ديگران را نيز شاگرد او بسازيم!

شما چه تصویری از خدا در ذهن خود دارید؟ بعضی‌ها او را خدایی عصبانی مزاج و چماق‌ به‌دست تصور می‌کنند! اما عیسی مسیح، خدا را خدای محبت و پدری مهربان معرفی می‌کند که هميشه فرزندانش، يعنی ايماندارانِ به مسيح را دوست دارد و آنها را محبت و تربیت می‌کند.

چطور به‌عنوان يک جوان مسيحی می‌توان زندگی پاک و پرثمری داشت؟ چگونه ممکن است در دوران جوانی با وسوسه‌های مختلف مقاومت کرد و برطبق ارادۀ خداوند زندگی نمود؟

آيا می‌توان مسيح را پذيرفت و در او زندگی جديدی را آغاز کرد، اما همان آدم سابق باقی ماند و مثل گذشته رفتار نمود؟

چگونه به‌عنوان يک مسيحی، می‌توان زندگی پرثمر و پيروزمندی داشت؟ برای داشتن زندگی پرثمر مسيحی که باعث خوشنودی و جلال خداوند و همچنين برکت خودِ ايماندار می‌شود، به چه نکاتی بايد توجه داشت؟

چون عيسی مسيح خداوند، نان حيات است، او نياز اصلی هر انسان می‌باشد. مسيح ما را حقيقتاً سير می‌کند و به زندگی ما برکت و فزونی می‌بخشد.

چرا پدر آسمانی ما اجازه میدهد که کليسا و فرزندان عزيزش در جفا و زحمت قرار گيرند؟ با شنيدن اين دو برنامه بيشتر به پاسخ اين سؤال پی میبريم!

چه عواملی باعث می‌شوند که خدای نيکوی‌مان برای اهداف‌عالی ما را مورد استفاده قرار دهد و تأثيرات خوب و مثبتی برای جلال او به جا بگذاريم.

اين بحث در بارۀ ترس و ايمان است. معمولاً ترس ناشی از عدم اطمينان است. نوجوانان و جوانان میترسند از سوی ديگران پذيرفته نشوند. ايماندارانِ به مسيح بايستی زندگیشان خداپسندانه باشد. آيا مايليد ايمان و اعتماد به خدای حقيقی را جايگزين ترس سازيد.

جوانان مسيحی چگونه میتوانند درک صحيحی در مورد ارادۀ خدا داشته باشند؟ تشخيص ارادۀ خدا نيازمند صبر است و تسليم به خدا. خدا بهترين را برای فرزندانش میخواهد و ارادۀ او را از طريق روحالقدس و کتابمقدس میتوان تشخيص داد.

عشق، عامل محرکۀ عظیمی در زندگی میباشد. ما نخست باید عاشق خدا باشيم و سپس به ديگران و همينطور زندگی عشق بورزيم. اما چه چيزهايی باعث میشوند که قدرت عشق در ما کاسته شود!

در انجیل یوحنا، هفت معجزه از مسیح شرح داده شده است. هر یک از این معجزات، برای زندگی امروزِ ما پیامی دارد. با گوش فرادادن به این برنامه‌ها، پیام این معجزات را برای زندگی خود خواهید یافت.

بالای صفحه