پخش زنده

شخصی که به مسيح ايمان می‌آورد، همانند نوزادی است که بايد به‌تدريج دوران کودکی را طی کند و بالغ و رشد‌يافته شود. آيا می‌دانيد که خصوصيات يک کودک روحانی چيست و چگونه می‌توان به ايمانداری بالغ و رشد‌يافته تبديل ‌شد؟

جوانان مسيحی چگونه میتوانند درک صحيحی در مورد ارادۀ خدا داشته باشند؟ تشخيص ارادۀ خدا نيازمند صبر است و تسليم به خدا. خدا بهترين را برای فرزندانش میخواهد و ارادۀ او را از طريق روحالقدس و کتابمقدس میتوان تشخيص داد.

هدف زندگی شما چیست؟ آیا می‌دانستید که طبق انجیل مقدس، خدا می‌خواهد هدف زندگی ما این باشد که شاگرد مسیح باشیم و ديگران را نيز شاگرد او بسازيم!

شما چه تصویری از خدا در ذهن خود دارید؟ بعضی‌ها او را خدایی عصبانی مزاج و چماق‌ به‌دست تصور می‌کنند! اما عیسی مسیح، خدا را خدای محبت و پدری مهربان معرفی می‌کند که هميشه فرزندانش، يعنی ايماندارانِ به مسيح را دوست دارد و آنها را محبت و تربیت می‌کند.

چطور به‌عنوان يک جوان مسيحی می‌توان زندگی پاک و پرثمری داشت؟ چگونه ممکن است در دوران جوانی با وسوسه‌های مختلف مقاومت کرد و برطبق ارادۀ خداوند زندگی نمود؟

آيا می‌توان مسيح را پذيرفت و در او زندگی جديدی را آغاز کرد، اما همان آدم سابق باقی ماند و مثل گذشته رفتار نمود؟

چگونه به‌عنوان يک مسيحی، می‌توان زندگی پرثمر و پيروزمندی داشت؟ برای داشتن زندگی پرثمر مسيحی که باعث خوشنودی و جلال خداوند و همچنين برکت خودِ ايماندار می‌شود، به چه نکاتی بايد توجه داشت؟

چون عيسی مسيح خداوند، نان حيات است، او نياز اصلی هر انسان می‌باشد. مسيح ما را حقيقتاً سير می‌کند و به زندگی ما برکت و فزونی می‌بخشد.

چرا پدر آسمانی ما اجازه میدهد که کليسا و فرزندان عزيزش در جفا و زحمت قرار گيرند؟ با شنيدن اين دو برنامه بيشتر به پاسخ اين سؤال پی میبريم!

چه عواملی باعث می‌شوند که خدای نيکوی‌مان برای اهداف‌عالی ما را مورد استفاده قرار دهد و تأثيرات خوب و مثبتی برای جلال او به جا بگذاريم.

اين بحث در بارۀ ترس و ايمان است. معمولاً ترس ناشی از عدم اطمينان است. نوجوانان و جوانان میترسند از سوی ديگران پذيرفته نشوند. ايماندارانِ به مسيح بايستی زندگیشان خداپسندانه باشد. آيا مايليد ايمان و اعتماد به خدای حقيقی را جايگزين ترس سازيد.

عشق، عامل محرکۀ عظیمی در زندگی میباشد. ما نخست باید عاشق خدا باشيم و سپس به ديگران و همينطور زندگی عشق بورزيم. اما چه چيزهايی باعث میشوند که قدرت عشق در ما کاسته شود!

بالای صفحه