پخش زنده

مسیحیان دربارۀ خدا چه عقیده‌ای دارند؟ مهمترین موضوع در هر مذهب عبارت ‌از عقاید و نظریات آن مذهب دربارۀ خدا است.

دوست عزیزم، اکنون باید کوشش نمایم تا کاملاً روشن سازم گناه چیست.

در عهد عتیق، قوانین فراوانی یافت می‌شود که خدا به قوم خود اسرائیل عطا فرمود. در «ده حکم»، که در کتاب خروج باب ۲۰ یافت می‌شود، خدا بما دستور فرمود که والدین خود را محترم داریم و قتل و زنا و دزدی و دروغ و طمع نسبت به مال دیگران را منع فرمود. بعلاوه دستورات و قوانین اخلاقی فراوان دیگری نیز عطا فرمود که یکی از آنها این بود «همسایۀ خود را مثل خویشتن محبت نما» (لاویان ۱۹: ۱۸). عیسی هیچیک از قوانین الهی را تغییر نداد بلکه بوسیلۀ تشریح مقصود اصلی این قوانین، آنها را تکمیل نمود.

بر اساس کتاب انجيل شريف، وقتی عیسی بوسیلۀ یحیای تعمید‌دهنده تعمید گرفت، روح‌القدس بر او نازل شد.

کتاب ‌مقدس توسط انسانها نوشته شده است، ولی توسط افراد بخصوصی که از طرف خدا انتخاب شده بودند تا آنچه را که خدا مایل بود، بنویسند.

دوست گرامی، اکنون به مهمترین قسمت شرح ایمان مسیحی می‌رسیم و آن عبارتست از اینکه عیسی مسیح کیست و رابطۀ او با خدا و انسان چیست.

دوست گرامی، اکنون به سؤالی می‌رسیم که برای من و شما و تمام مردم جهان اهمیت فراوانی دارد.

دوست گرامی، اكنون به سؤال شما در ‌مورد كتابهای مقدس مسیحیان پاسخ خواهم داد. بطوریكه می‌دانید از زمان قدیم، یهودیان و مسیحیان "اهل كتاب" نامیده می‌شدند و در واقع این عنوان بسیار شایسته و بجا می‌باشد. زیرا كه یهودیان و مسیحیان علاقۀ عمیق خود را به حفظ و حراست كتاب مقدس خود ثابت كرده‌اند.

یکی از دوستان که بارها در مجالس عبادتی کلیساها شرکت کرده، بارها نقشۀ نجات بوسیلۀ عیسی مسیح را شنیده و کتاب مقدس را نیز در اختیار دارد، اظهار داشت: "خدا یعنی چی، بهشت کجا قرار دارد؟" و با لهجه و زبان محلی خود افزود "این چیزها

در پاسخ به اين سؤال می‌توان گفت، ما در مسيحيت تابع احکام و آداب و فرائض خاص مذهبی نيستيم. ضمناً در مسيحيت کتابمقدسی، مراسمی تحت عنوان نماز وجود ندارد. در مسيحيت، ايماندار مسيحی در نام و از طريق عيسی مسيح، يک رابطه و مشارکت شخصی توسط روح‌القدس، ‌با خدای زنده دارد، بنابراين رابطه او با خدا با يک سری مراسم مذهبی و قوانين مخصوص آن محدود نمی‌شود.

برای جواب به اين سؤال می‌توان گفت که ما در مسيحيت تابع احکام مذهبی نيستيم، به همين علت، روزه مسيحی در زمان و تحت قوانين مذهبی خاصی صورت نمی‌گيرد. ايمانداران مسيحی آزاد هستند که در هر زمان، با هدايت روح خدا، بطور انفرادی يا دستجمعی، برای يک روز يا روزهای متعدد، و يا حتی برای چند ساعت، روزه بگيرند.

در پاسخ به اين سؤال می‌توان گفت، تا زمانی که توجه و نگاه شما فقط به خودتان و شرايط کنونی جهان باشد، نمی‌توانيد بر ترسها و نگرانی‌های خود غلبه کنيد.

بالای صفحه