رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

آنچه انبياء گفته‌اند- نام کتابی است که خواننده را ياری می‌کند تا با پيام اصلی انبياء راستين آشنا گردد. عيسی مسيح که از مردگان برخاسته بود در ظهور خود به آن دو شاگرد در راه دهکدۀ عمواس به آنان چنين فرمود: "شما چقدر ديرفهم و در قبول کردن گفته‌های انبياء کُندذهن هستيد!" (لوقا ۲۴: ۲۵). آيا شما آنچه انبياء گفته‌اند را قبول کرده‌ايد؟ Chegooneh Nejat Miyabeem thumb

آماده شويد- نام کتابی است که خواننده را برای شناخت خدای حقيقی و روبرو شدن با او آماده می‌سازد.amade shaveed thumb

اين کتاب مفيد، خوانندۀ حقيقت‌جو را کمک می‌کند که با نجات‌دهندۀ ‌بشر، عيسی مسيح و طريق نجات الهی آشنا شود. همچنين ايماندار مسيحی، با خواندن اين کتاب متوجه می‌گردد که بايستی به ياری روح و کلام خدا طوری زندگی کند که برای بازگشت مسيح و ديدار با او آماده باشد.

چگونه نجات می‌یابیم- نام کتابی است که عمدتاً بر پایۀ آیات کتاب‌مقدس تهیه شده است. Chegooneh Nejat Miyabeem thumbدر این کتاب بسیاری از موضوعات مربوط به ایمان مسیحی، با ذکر آیات گوناگون مطرح شده است، از نجات بشر گرفته تا زندگی خداپسندانۀ مسیحی و بازگشت عیسی مسیح. 

darkenaqsheyeelahi thumbدرک نقشۀ الهی- نام کتابی است که ايماندارانِ به مسيح را کمک می‌کند تا نقشۀ عالی خدا را برای زندگی خود درک نمايند و هماهنگ با نقشۀ الهی زندگی کنند. وقتی يک فرد مسيحی، در پيروی از مسيح خداوند، پيوسته اراده‌اش را تسليم او می‌نمايد، در اين جهان زندگی خداپسندانه‌ای خواهد داشت و در آينده نيز از مسيح پاداش خواهد گرفت.

taalime asasiye ketabe moghaddas tamameketab thumbتعاليم اساسی کتاب مقدس- نام کتابی است که مسيحيان را از اعتقادات عمده و ضروری در مسيحيت، باخبر می‌سازد. خوانندۀ مسيحی، با مطالعۀ دقيق اين کتاب، به حقايقی مبنی بر کتاب مقدس پی‌می‌برد که او را در داشتن يک زندگی استوار مسيحی ياری می‌دهند.

اين کتاب، با تعليم در بارۀ خدای حقيقی آغاز می‌شود و با موضوع ابديت و جايگاه ابدی نجات يافتگان، به پايان می‌رسد.

maseeheyat cheest thumbمسيحيت چيست؟- نام کتابی است که اعتقادات موجود در مسيحيت را بطور جامع و قابل درک، برای خواننده بيان می‌کند. در اين کتاب سعی شده به سؤالات گوناگونی که در زمينۀ عقايد مسيحی مطرح گرديده پاسخ داده شود و خوانندۀ جويای حقيقت و خواهان رستگاری، به سوی نجات‌دهندۀ بشر عيسی مسيح، هدايت گردد.

بالای صفحه