پخش زنده

Mobile Apps Module

Audio Module 2

  

Default Image

از بند رها شده | بهترين تصميم

اين واقعيت را نمی‌توان انکار کرد که: "تصميمات خوب يا بدی که در زندگی می‌گيريم، نتايج و ثمرات خوب يا بدی هم بهمراه خواهند داشت". خانم ماتيلدا (تيلی)،…

بالای صفحه