پخش زنده

Mobile Apps Module

Audio Module 2

  

Default Image

از بند رها شده | رفع کمبود درونی

وقتی انسان فکر می‌کند که کمبودی ندارد، در واقع بزرگترين کمبود خود را ناديده گرفته است! آقای هِنری، با وجود همسر و فرزندان و شغل و رفاه مادی، خوشبخت و…

بالای صفحه