پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

قلب پدرانۀ خدا

برای داشتن رابطۀ صحيح با خدا، بايد تصويری درست از او داشت. خدا، پدر است و او می‌خواهد که با ما رابطۀ پدر و فرزندی داشته باشد. خدا از روی محبت…

بالای صفحه