پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

فيض روح‌القدس

روح‌القدس به کليسا داده شده تا کليسا قدرت بيابد و مجهز گردد و در نام مسيح خداوند، کارهای بزرگ و نيک انجام دهد. کليسا، بايستی با ايمان به مسيح و با…
fear 1131143 1280

کنترل خشم

کتاب‌مقدس به ما مسيحيان تعليم نمی‌دهد که هيچگاه نبايد خشمگين شويم! ما ‌در برخورد با آنچه خدا را خوشنود نمی‌کند، می‌توانيم خشمگين شويم. اما بايستی خشم…

بالای صفحه