پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

شريعت باطنی

اولين عيد پنطيکاست در عهد جديد، که حدوداً پنجاه روز بعد از قيام مسيح از مردگان واقع گرديد، روح خدا بر ايماندارانِ به مسيح قرار گرفت تا آنها را قوت…

بالای صفحه