پخش زنده

چون عيسی مسيح خداوند، نان حيات است، او نياز اصلی هر انسان می‌باشد. مسيح ما را حقيقتاً سير می‌کند و به زندگی ما برکت و فزونی می‌بخشد.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه