پخش زنده

چگونه به‌عنوان يک مسيحی، می‌توان زندگی پرثمر و پيروزمندی داشت؟ برای داشتن زندگی پرثمر مسيحی که باعث خوشنودی و جلال خداوند و همچنين برکت خودِ ايماندار می‌شود، به چه نکاتی بايد توجه داشت؟

شخصی که به مسيح ايمان می‌آورد، همانند نوزادی است که بايد به‌تدريج دوران کودکی را طی کند و بالغ و رشد‌يافته شود. آيا می‌دانيد که خصوصيات يک کودک روحانی چيست و چگونه می‌توان به ايمانداری بالغ و رشد‌يافته تبديل ‌شد؟

بالای صفحه