پخش زنده

عيسی مسيح به ما مسيحيان فرموده که نمک جهانيم. اما اگر نمک فاسد گردد، بيرون افکنده و پايمال مردم خواهد شد! راستی، مقصود مسيح از اين گفته چه میباشد؟

شخصی که به مسيح ايمان می‌آورد، همانند نوزادی است که بايد به‌تدريج دوران کودکی را طی کند و بالغ و رشد‌يافته شود. آيا می‌دانيد که خصوصيات يک کودک روحانی چيست و چگونه می‌توان به ايمانداری بالغ و رشد‌يافته تبديل ‌شد؟

بالای صفحه