پخش زنده

در انجیل یوحنا، هفت معجزه از مسیح شرح داده شده است. هر یک از این معجزات، برای زندگی امروزِ ما پیامی دارد. با گوش فرادادن به این برنامه‌ها، پیام این معجزات را برای زندگی خود خواهید یافت.

عيسی مسيح به ما مسيحيان فرموده که نمک جهانيم. اما اگر نمک فاسد گردد، بيرون افکنده و پايمال مردم خواهد شد! راستی، مقصود مسيح از اين گفته چه میباشد؟

بالای صفحه