پخش زنده

اين بحث در بارۀ ترس و ايمان است. معمولاً ترس ناشی از عدم اطمينان است. نوجوانان و جوانان میترسند از سوی ديگران پذيرفته نشوند. ايماندارانِ به مسيح بايستی زندگیشان خداپسندانه باشد. آيا مايليد ايمان و اعتماد به خدای حقيقی را جايگزين ترس سازيد.

در انجیل یوحنا، هفت معجزه از مسیح شرح داده شده است. هر یک از این معجزات، برای زندگی امروزِ ما پیامی دارد. با گوش فرادادن به این برنامه‌ها، پیام این معجزات را برای زندگی خود خواهید یافت.

بالای صفحه