پخش زنده

چطور به‌عنوان يک جوان مسيحی می‌توان زندگی پاک و پرثمری داشت؟ چگونه ممکن است در دوران جوانی با وسوسه‌های مختلف مقاومت کرد و برطبق ارادۀ خداوند زندگی نمود؟

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه