پخش زنده

کتابمقدس میفرمايد: "طفل را در راهی که بايد برود تربيت نما، و چون پير هم شود از آن انحراف نخواهد ورزيد" (امثال سليمان ۲۲: ۶). با شنيدن اين تعاليم مفيد مسيحی، به نکاتی مهم در مورد تعليم و تربيت فرزندان پی خواهيم برد.

کتاب‌مقدس به ما مسيحيان تعليم نمی‌دهد که هيچگاه نبايد خشمگين شويم! ما ‌در برخورد با آنچه خدا را خوشنود نمی‌کند، می‌توانيم خشمگين شويم. اما بايستی خشم را کنترل و مهار کنيم تا باعث گناه و صدمه به خودِ ما و ديگران نشود.

موضوع "سقط جنین"، در روزگار ما تبدیل شده به یک سؤال بسیار مهم. آیا "سقط جنین" کاری است که خدا تأیید می‌کند؟ آیا در مسیحیت این امر مجاز است؟ نظر کتابِ‌مقدسِ مسیحیان در این زمینه چیست؟

از عیسی مسیح، وقتی که بر صلیب بود، هفت سخن در انجیل‌ها ثبت شده است. این سخنان بیانگر زوایای مختلف شخصیت او هستند. با گوش فرادادن به این مجموعه، با شخصیت او بیشتر آشنا خواهید شد.

 کتاب‌مقدس، نکات مهمی دربارۀ ازدواج و روابط زن و شوهر بیان داشته است. برای آشنایی با روابط زن و شوهر مسيحی و وظایف زناشویی در مسیحیت، به این مجموعه گوش فرادهید

آیا می‌دانستید که وقتی خدا اجازه می‌دهد گرفتار سختیها شویم، از این کار هدفی دارد؟ آیا مایلید با این اهداف آشنا شوید؟ در این مجموعه، به شانزده هدف خدا در ارتباط با سختیهای ما اشاره شده است.

خدا بر اساس حکمت و پیشدانی خود، گاه اجازه می‌دهد که ايمانداران و دوستدارانش در زندان گرفتار شوند. البته زندگی هیچ‌یک از دوستداران خدا بدون زحمت و مشکل نیست. اما نباید خسته‌خاطر شویم چون کنترل امور در دست خدای ما است و او در نهایت ما را رهایی خواهد بخشید.

آیا می‌دانستید که شخصیت ما، یعنی هرآنچه که امروز هستیم، عمدتاً در شش سال نخست کودکی‌مان شکل گرفته است؟ در این مجموعه، نکاتی حیاتی در خصوص تربیت کودک در خانوادۀ مسیحی خواهید شنید.

آیا می‌دانيم که اگر به‌خاطر رحمت و فيض خدا نبود، ما انسان‌ها که با ذات گناه‌آلود به‌دنيا می‌آييم و در افکار و سخنان و اعمال خود نيز گناه می‌کنيم چه سرنوشتی داشتيم! راستی چطور رحمت و فيض خدا نصيب ما انسانها می‌شود؟

خدای محبت، در جستجوی گمشدگان است و ما ايمانداران به مسيح بايد انجيل نجات‌بخش او را به ديگران اعلام کنيم. از خانواده و دوستان‌مان شروع کنيم و با صبر و محبت به آنان بشارت دهيم. خدا در عيسی مسيح، به جهان آمد و نجات از گناه را همانند هديه‌ای برای ما مهيا کرد، اگر نجات يافته‌ايم نبايد نسبت به ديگران بی‌تفاوت باشيم.

روح‌القدس به کليسا داده شده تا کليسا قدرت بيابد و مجهز گردد و در نام مسيح خداوند، کارهای بزرگ و نيک انجام دهد. کليسا، بايستی با ايمان به مسيح و با هدايت روح‌القدس عمل نمايد تا وسيلۀ جلال خدا شود.

عیسی مسیح خداوند، در مکاشفه‌ای بر یوحنای رسول، به هفت کلیسا که در آسیای صغیر بودند، پیام‌هایی داد. در اين پيامها، هم سخنان تشويق‌آميز و هم سخنان سرزنش‌آميز وجود دارند. این پیامها و سخنان مسيح، برای کلیساهای امروز نیز حائز اهمیت بسيار هستند.

بالای صفحه