ما ايماندارانِ به مسيح بايستی پيوسته خدا را در اولويت قرار دهيم و از وقت صرف کردن در حضور او و مطالعۀ کتاب‌‌مقدس و دعا غافل نشويم. اجازه ندهيم که کارها و تکاليف روزانه چنان ما را مشغول سازند که برای خدا وقت نداشته باشيم!

 

از اینجا دانلود کنید