پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

رسالۀ اول پطرس رسول

هدف پطرس از نگارش اين رساله، تشويق ايماندارانی است که به‌خاطر ايمان مسيحی‌شان جفا و سختی را تجربه می‌کنند. پيام اصلی رساله اين است که در زحمات…

بالای صفحه