پخش زنده

بسياری از مشکلات انسان در زندگی، به زاويۀ ديد و ديدگاه او مربوط می‌شود. اما وقتی با مسيح خداوند، ملاقات و رابطۀ شخصی داشته باشيم، او ديد ما را شفا می‌بخشد تا ديدگاه درستی نسبت به زندگی داشته باشيم.

مردم به گونه‌ای عيسی مسيح را می‌شناسند، اما او بر اساس کتاب مقدس، ظاهر‌ کنندۀ خدای ناديده و خداوند و نجات‌دهندۀ انسان است. راستی مسيح برای شما کيست؟ آيا شناخت صحيحی از او داريد؟

جوانان در این دنیا چگونه می‌توانند با شهوات جوانی و اميال ناپاک مقاومت کنند که بهوسيلۀ آنها بلعيده نشوند؟ راه حل، ایمان به مسيح و اعتماد به خون ريخته شدۀ او بر صلیب و تسليم شدن به خدای حقيقی است.

 

آیا می‌دانستید که راه و روش مسیحیت، طریق گذشت و بزرگواری است؟ مسیح به پیروانش تعلیم داد که چنانچه مورد اهانت و آزار قرار گرفتند، از حق خود بگذرند و به‌دنبال انتقام و تلافی نباشند.

هرگاه نام عیسی را بخوانید و در نام او طلب نمائيد، می‌توانید مطمئن باشید که شما را می‌شنود و نياز واقعی شما را عطا خواهد نمود.

عيسی مسيح، آن کلام حيات، نور واقعی می‌باشد. او حاضر و مايل است که بر قلب انسان بتابد و هر تاريکی را بيرون نمايد. آيا می‌خواهيد که اين نور الهی، وارد قلب و زندگی شما شود و شما را تبديل نمايد؟

پسری ارث پدری را پیش از فوت پدرش مطالبه کرد و آن را در مسیر عیاشی بر باد ‌داد. اما وقتی پسر دچار گرسنگی شد، به خود آمد و به خانه بازگشت. پدر، با محبتی بی‌شائبه، او را باز به پسری پذیرفت. خدا نیز با گناهکاران توبه‌کار چنین رفتار می‌کند.

عیسی مسیح، کلمه و پسر خدا از لحاظ روحانی، جسم گردید و فیض رایگان خود را بر ما ظاهر کرد. پیام نجات‌بخش انجیل این است که فیض و راستی خدا در مسیح ظاهر شد و ما با ایمان آوردن به او نجات می‌یابیم.

 

آیا می‌دانستید که علت اعتیاد چیست و ریشۀ آن در چه قرار دارد؟ کمبود محبت و توجه از سوی خانواده، احساس پوچی و بی‌هدفی، مشکلات زندگی و افسردگی جزو این علت‌ها هستند. با شنیدن این مجموعه، با ماجرای واقعی رهایی یک معتاد توسط عیسی مسیح آشنا شوید.

بالای صفحه