پخش زنده

جوانان چگونه می‌توانند در حلقۀ مشکلات ایستادگی کنند؟ مشکلات زندگی ما را احاطه می‌کنند و ممکن است زود خود را ببازیم! اما حقیقت این است که مسیح، سپر و کمک ايماندارانِ خود میباشد.

خدا قدرت دارد که غم‌ و اندوه ما را از طريق عیسی مسیح، به شادی تبدیل کند و درد و ماتم را به شفا و آزادی مبدل نمايد.

بسياری از مشکلات انسان در زندگی، به زاويۀ ديد و ديدگاه او مربوط می‌شود. اما وقتی با مسيح خداوند، ملاقات و رابطۀ شخصی داشته باشيم، او ديد ما را شفا می‌بخشد تا ديدگاه درستی نسبت به زندگی داشته باشيم.

مردم به گونه‌ای عيسی مسيح را می‌شناسند، اما او بر اساس کتاب مقدس، ظاهر‌ کنندۀ خدای ناديده و خداوند و نجات‌دهندۀ انسان است. راستی مسيح برای شما کيست؟ آيا شناخت صحيحی از او داريد؟

جوانان در این دنیا چگونه می‌توانند با شهوات جوانی و اميال ناپاک مقاومت کنند که بهوسيلۀ آنها بلعيده نشوند؟ راه حل، ایمان به مسيح و اعتماد به خون ريخته شدۀ او بر صلیب و تسليم شدن به خدای حقيقی است.

هرگاه نام عیسی را بخوانید و در نام او طلب نمائيد، می‌توانید مطمئن باشید که شما را می‌شنود و نياز واقعی شما را عطا خواهد نمود.

عيسی مسيح، آن کلام حيات، نور واقعی می‌باشد. او حاضر و مايل است که بر قلب انسان بتابد و هر تاريکی را بيرون نمايد. آيا می‌خواهيد که اين نور الهی، وارد قلب و زندگی شما شود و شما را تبديل نمايد؟

پسری ارث پدری را پیش از فوت پدرش مطالبه کرد و آن را در مسیر عیاشی بر باد ‌داد. اما وقتی پسر دچار گرسنگی شد، به خود آمد و به خانه بازگشت. پدر، با محبتی بی‌شائبه، او را باز به پسری پذیرفت. خدا نیز با گناهکاران توبه‌کار چنین رفتار می‌کند.

 

آیا می‌دانستید که علت اعتیاد چیست و ریشۀ آن در چه قرار دارد؟ کمبود محبت و توجه از سوی خانواده، احساس پوچی و بی‌هدفی، مشکلات زندگی و افسردگی جزو این علت‌ها هستند. با شنیدن این مجموعه، با ماجرای واقعی رهایی یک معتاد توسط عیسی مسیح آشنا شوید.

بالای صفحه