پخش زنده

چرا پدر آسمانی ما اجازه میدهد که کليسا و فرزندان عزيزش در جفا و زحمت قرار گيرند؟ با شنيدن اين دو برنامه بيشتر به پاسخ اين سؤال پی میبريم!

قسمت اول

هرگاه بهخاطر ايمان مسيحیمان و پيروی از مسيح در زحمت میافتيم و جفا میبينيم، میتوانيم خوشحال باشيم چون بر طبق فرمايش مسيح، پاداشمان در آسمان عظيم است.

از اینجا دانلود کنید

قسمت دوم

در حين جفا و زحمت به‌خاطر نام مسيح، خوب است در نظر داشته باشيم که خداوند پيوسته با ما است و هرگز ما را ترک نمی‌کند و قصدش اين است که نام خود را جلال دهد.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه