در درسهای قبل، دربارۀ الوهیت و اشخاص آن صحبت کردیم و مطالبی در مورد خدای پدر و پسر او عیسی خداوند با شما در ميان گذاشتيم. حالا بررسی خود را در مورد روح‌القدس شروع می‌کنیم. راستی روح‌القدس کیست؟

روح‌القدس کیست؟

ضروری است که ما مسیحیان، تعلیم کتاب مقدس را راجع به روح‌القدس بخوبی درک کنیم چون از طریق روح‌القدس است که ما قادر به زندگی مسیحی و خدمت به مسیح می‌شویم. لازم است بدانیم که چطور شخص ایمان‌دار از طریق روح‌القدس قدرت می‌یابد که زندگی پیروزمندانه و پرثمری داشته باشد. ما دو مطلب اساسی را که کتاب مقدس راجع به روح‌القدس تعلیم می‌دهد بررسی خواهیم کرد. اول اینکه، روح‌القدس مثل خدای پدر و پسر یک شخص است و دارای شخصیت می‌باشد. دوم اینکه، روح‌القدس خودش دارای الوهیت است، یعنی مثل پدر و پسر، روح‌القدس خودش خدا است.

در این درس، دربارۀ این مطلب که روح‌القدس یک شخص است بحث می‌کنیم و در درس بعدی، راجع به الوهیت روح‌القدس صحبت خواهیم کرد. همچنین خواهیم دید که شخصیت و الوهیت روح‌القدس در زندگی تک تک مسیحیان چه مفهومی دارد.

روح‌القدس یک شخص است

او رنجیده می‌شود

کتاب مقدس در جاهای زیادی و به‌ طرق مختلفی تعلیم می‌دهد که روح‌القدس یک شخص است. برای مثال در رسالۀ پولس به افسسیان فصل چهارم، آیۀ ۳۰ می‌بینیم که به ایمان‌دارانِ به مسیح گفته شده: "روح‌القدسِ خدا را نرنجانید. زیرا او مُهر مالکیت خدا بر شماست و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملاً آزاد می‌شوید". این آیه به ما نشان می‌دهد که روح‌القدس دارای احساسات است. وقتی ما کار خلافی انجام می‌دهیم او محزون و غمگین می‌شود. اگر روح‌القدس به قول بعضی از گمراهان، فقط نیرويی بود که از جانب خدا صادر شده است، دیگر احساسات نداشت و نمی‌توانست رنجیده بشود. "شخص" است که احساسات دارد و رنجیده می‌شود نه "چیز". به‌این ترتیب، وقتی کتاب مقدس می‌فرماید که: "روح‌القدس خدا را نرنجانید"، باید بفهمیم که روح‌القدس یک شخص است و دارای شخصیت می‌باشد. لطفاً با دقت به آیات ۲۵-۳۲ در رسالۀ پولس رسول به افسسیان فصل چهارم، توجه کنيد. کلام خدا به ایمان‌دارانِ به مسیح می‌فرماید: "پس دیگر به هیچ‌ وجه دروغ نگويید، بلکه همیشه به دیگران راست بگويید، زیرا همۀ ما اعضای یکدیگریم. اگر عصبانی شُدید، نگذارید خشمتان شما را به گناه بکشاند و یا تا غروب آفتاب باقی بماند. به ابلیس فرصت ندهید. دزد از دزدی دست بردارد و به‌عوض آن با دستهای خود، با آبرومندی کار کند تا چیزی داشته باشد که به نیازمندان بدهد. یک کلمۀ زشت از دهانتان خارج نشود بلکه گفتار شما به موقع، خوب و سودمند باشد تا در نتیجۀ آن به شنوندگان فیضی برسد. روح‌القدسِ خدا را نرنجانید. زیرا او مُهر مالکیت خدا بر شماست و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملاً آزاد می‌شوید. از این پس دیگر هیچ‌ نوع بغض، غیظ، خشم، داد و فریاد، دشنام و نفرت را در میان خود راه ندهید. نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنانکه خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید". به این مطلب توجه کردید، که گناهانی که باعث رنجش روح‌القدس می‌شوند امکان دارد بیرونی یا درونی باشد. پس نه فقط دزدی، بلکه نفرت، روح‌القدس را می‌رنجاند. به‌طور کلی هر گناهی از قبیل، بد زبانی، عصبانیت، بغض، غیظ و داد وُ فریاد، روح‌القدس را محزون می‌کند.

روح‌القدس می‌تواند رفافت کند

روح‌القدس نه تنها می‌تواند برنجد، بلکه او شخصاً می‌تواند با ایمان‌داران رفاقت و دوستی کند. دعای برکت پولس رسول برای مسیحیان شهر قرنتس از این قرار بود: "فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدا و رفاقت روح‌القدس، با همۀ شما باد، آمین" (رسالۀ دوم پولس به قرنتیان فصل سیزدهم، آیۀ ۱۳). کلمۀ رفاقت، به رابطه‌ای گرم و دوستانه در بین اشخاص اشاره می‌کند. پس وقتی دربارۀ رفاقت روح‌القدس صحبت می‌کنیم معلوم است که روح‌القدس یک شخص است.

روح‌القدس ایمان‌داران را هدایت و رهبری می‌کند

روح‌القدس به‌عنوان یک شخص، ایمان‌دارانِ به مسیح را هدایت می‌کند که کارهای خوب بکنند و ضمناً به ما نشان می‌دهد که چطور کار نیکويی را انجام بدهیم. در کلیسای اولیه، مشکلی در مورد ختنه کردن و نگه‌داشتن شریعت موسی به‌وجود آمد. عده‌ای عقیده داشتند که غیریهودیان برای نجات یافتن، علاوه بر ایمان به مسیح، باید ختنه بشوند و شریعت موسی را نگاه‌دارند! به‌همین علت، در اولین انجمن کلیسايی که تشکیل شد موضوع مورد بحث قرار گرفت و نتیجۀ مذاکرات انجمن در کتاب اعمال رسولان فصل پانزدهم ثبت شده است. به ایمان‌داران غیر یهودی نامه‌ای نوشته شد که قسمتی از آن در آیات ۲۸-۲۹ از فصل پانزدهم کتاب اعمال رسولان دیده می‌شود: "رأی روح‌القدس و ما این است، که جز دستوراتی که در زیر می‌آید بار شما را سنگین‌تر نسازیم و آن این است که از هر‌چه برای بُتها قربانی شده و از خون و حیوانات خفه شده و زنا دوری جويید. چنانچه از این چیزها پرهیز کنید کار نیکويی انجام داده‌اید، والسلام". در این نمونه رسولان مسیح تصدیق می‌کنند که تصمیم‌گیری آنها با هدایت و رهبری روح‌القدس بوده است. آنها می‌دانستند که در تهیۀ متن نامه، با روح‌القدس توافق داشتند و نظر آنها نظر روح‌القدس بوده است. به همین دلیل نوشته شد: "رأی روح‌القدس و ما این است، که جز دستوراتی که در زیر می‌آید بار شما را سنگین‌تر نسازیم".

روح‌القدس صحبت می‌کند

در کتاب اعمال رسولان فصل سیزدهم می‌بینیم که روح‌القدس با بعضی از اعضای کلیسای انطاکیه صحبت می‌کند. کلام خدا دربارۀ این مطلب می‌فرماید: "یک روز که آنها روزه‌دار و مشغول عبادت خداوند بودند، روح‌القدس به ایشان فرمود، برنابا و شائول را مأمور انجام آن کاری که من برای آنها مقرر کرده‌ام بنمايید. پس آنها بعد از روزه و دعا، دست بر سر آن دو گذاردند و آنها را به مأموریت فرستادند. این دو نفر که فرستادگان روح‌القدس بودند، به بندر سلوکیه رفتند و از آنجا از راه دریا به قبرس آمدند" (اعمال رسولان ۱۳: ۲-۴). کاملاً واضح است که روح‌القدس شخص است چون می‌تواند ارتباط برقرار کند. می‌بینیم که روح‌القدس کلمۀ "من" را در مورد خودش به‌کار می‌برد و بیان می‌کند که او برنابا و شائول را برای کار مخصوصی در نظر گرفته است. در این مورد که روح‌القدس صحبت می‌کند همچنین در مکاشفۀ یوحنای رسول فصل دوم، آیۀ ۷ نوشته شده است: "ای کسانی که گوش دارید، به آنچه که روح به کلیساها می‌گوید گوش دهید!".

روح‌القدس دارای قوۀ ادراک و اراده است

در کتاب مقدس آیات دیگری هم وجود دارد که ما از آنها می‌توانیم بفهمیم روح‌القدس یک شخص است. مثلاً در رسالۀ اول پولس به قرنتیان فصل دوم، آیۀ ۱۰ نوشته شده است: "خدا این‌همه را به‌وسیلۀ روح خود (یعنی روح‌القدس) از راه الهام به ما آشکار ساخته است؛ زیرا روح‌القدس همه‌چیز حتی کُنهِ نیات الهی را کشف می‌کند". پس روح‌القدس دارای قوۀ ادراک است. و در رسالۀ اول پولس به قرنتیان فصل دوازدهم، آیۀ ۱۱ می‌خوانیم: "اما کلیۀ این عطایا کار یک روح واحد است و او (یعنی روح‌القدس) آنها را بر طبق ارادۀ خود به هر کس عطا می‌فرماید". بنابراین، روح‌القدس دارای قوۀ اراده است.

روح‌القدس برای ما شفاعت می‌کند

بر اساس رسالۀ پولس به رومیان فصل هشتم، آیۀ ۲۶ روح‌القدس برای ما شفاعت می‌کند. کلام خدا می‌فرماید: "به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی، ما را یاری می‌کند؛ زیرا ما هنوز نمی‌دانیم چگونه باید دعا کنیم. اما خود روح خدا با ناله‌هايی که نمی‌توان بیان کرد، برای ما شفاعت می‌کند".

اهانت کردن به روح‌القدس و دروغ گفتن به او

قبلاً دیدیم که روح‌القدس رنجیده می‌شود. ضمنآً در رساله به عبرانیان فصل دهم، آیۀ ۲۹ اهانت کردن به روح‌القدس؛ و در کتاب اعمال رسولان فصل پنجم، آیۀ ۳ دروغ گفتن به روح‌القدس؛ مطرح شده است. چون روح‌القدس یک شخص است و شخصیت دارد، باید مراقب باشیم که به‌وسیلۀ گناه او را نرنجانیم و با رد کردن کار فیض‌بخش او در زندگی‌مان به او اهانت نکنیم. وقتی روح‌القدس از طریق کلام خدا، ما را در مورد گناهی که در زندگیمان است متقاعد می‌کند، باید با قلبی باز به او گوش بدهیم. روح‌القدس از یک طرف به‌طور واضح و با ملایمت ما را در مورد گناهی که در زندگیمان است متقاعد می‌کند و از طرف دیگر ما را متوجه کار مسیح بر صلیب می‌کند تا بتوانیم از هر گناه پاک بشویم. اگر با روح‌القدس همکاری کنیم، می‌توانیم برکات خدا را که برای ما در نظر گرفته شده، بطور کامل تجربه کنیم. وقتی فصل هفتم انجیل یوحنا را مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که روح‌القدس قبل از مصلوب شدن عیسی به ایمان‌دارانِ او عطا نشده بود. بر اساس کلام خدا لازم بود که ابتدا عیسی جلال می‌یافت و سپس روح‌القدس بر ایمان‌دارانِ او نازل می‌شد. منظور از جلال یافتن عیسی این است که او بایستی به‌خاطر گناه بشر می‌مرد، از مردگان برمی‌خاست، به آسمان صعود می‌کرد و در دست راست خدا قرار می‌گرفت. بعد از آن‌که عیسی جلال یافت، روح‌القدس بر ایمان‌دارانِ او نازل شد که به‌طور دائمی در وجود آنان زندگی کند.

اگر شما به مسیحِ پس از مرگ زنده شده و جلال یافته، ایمان آورده‌اید ولی هنوز به‌خوبی متوجه نشده‌اید که روح‌القدس را در قلب خود دارید، خوب است از خدا تشکر کنید که روحش را به شما عطا نموده، و ضمناً بطور کامل عنان زندگی‌تان را به روح‌القدس بسپارید. او می‌تواند به شما قدرت بدهد که از گناه دوری کنید و زندگی پاکی داشته باشید. او همچنین می‌تواند شما را قادر بسازد که مژدۀ نجات را با دیگران در میان بگذارید.

اگر شما تا به‌حال به مسیح خداوند ایمان نیاورده‌اید، از برکت بزرگ رابطه داشتن با خدای حقیقی محروم هستید. پس فرصت را از دست ندهید. روح‌القدس منتظر شماست تا قلباً به عیسی مسیح اعتماد کنید. وقتی قلباً به عیسی مسیح خداوند، که در راه گناهان شما خونش ریخته شد و مرد و دوباره زنده شد و زنده است اعتماد می‌کنید، روح‌القدس در قلب شما وارد می‌شود و از طریق او با خدا رابطۀ شخصی پیدا می‌کنید. همین الآن دعوت روح‌القدس را بپذیرید و زندگی خود را به مسیح زنده بسپارید. خداوند شما را برکت بدهد، آمین.

اين مقاله، از کتاب "تعاليم اساسی کتاب‌ مقدس" گرفته شده است. برای مطالعۀ تمام قسمتهای اين کتاب، اينجا را کليک کنيد.