رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

taalime asasiye ketabe moghaddas tamameketab thumbتعاليم اساسی کتاب مقدس- نام کتابی است که مسيحيان را از اعتقادات عمده و ضروری در مسيحيت، باخبر می‌سازد. خوانندۀ مسيحی، با مطالعۀ دقيق اين کتاب، به حقايقی مبنی بر کتاب مقدس پی‌می‌برد که او را در داشتن يک زندگی استوار مسيحی ياری می‌دهند.

اين کتاب، با تعليم در بارۀ خدای حقيقی آغاز می‌شود و با موضوع ابديت و جايگاه ابدی نجات يافتگان، به پايان می‌رسد.

 

خدا

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon او کيست؟
PDF Icon اسامی‌اش او را آشکار می‌کنند
PDF Icon تثليث
PDF Icon او چه شباهتی دارد؟

عيسی مسيح

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon پسر خدا
PDF Icon پسر انسان
PDF Icon فديه برای بسياری
PDF Icon آيا او بايد جانش را می‌داد؟
PDF Icon قيام، صعود، کار او در حال حاضر
PDF Icon کار او در حال حاضر

 

روح القدس

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon شخصيت او
PDF Icon او کيست؟
PDF Icon اسامی او (بخش ١)
PDF Icon اسامی او (بخش ٢)
PDF Icon متقاعد کردن، تولد تازه بخشيدن، مهر نمودن، ساکن شدن
PDF Icon تعميد، پری
PDF Icon به کمال رساندن ايمانداران
PDF Icon نعمات، خدمات، تجليات

کتاب مقدس

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon کلام خدا برای انسان
PDF Icon گذشتۀ کتاب مقدس و مندرجات آن

 

آفرينش

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon دنيای ديدنی

عالم روح

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon خدا، فرشتگان، و انسان
PDF Icon سقوط شيطان در گناه
PDF Icon مقصود شيطان

 

انسان و خدا

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon گناه انسان و از دست دادن حاکميت
PDF Icon کاربرد امروزی شريعت
PDF Icon شريعت خدا، نيکو ولی شکسته شده

نجات

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon با فيض نه اعمال (بخش ١)
PDF Icon با فيض نه اعمال (بخش ٢)
PDF Icon توبه
PDF Icon با فيض از راه ايمان
PDF Icon نيک شمرده شدن بوسيلۀ ايمان
PDF Icon تولد تازه
PDF Icon فرزند ‌خواندگی به عنوان پسران بالغ
PDF Icon وظايف و مسئوليتهای پسران خدا
PDF Icon تقديس

دعا

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon خدا چگونه پاسخ می‌دهد
PDF Icon وقتی خدا پاسخ نمی‌دهد (١)
PDF Icon وقتی خدا پاسخ نمی‌دهد (٢)

 

کليسا

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon کليسا چيست؟
PDF Icon آئينها: تعميد، شام خداوند
PDF Icon سرنوشت آن

 

وقايع آينده

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon عيسی باز ‌می‌گردد
PDF Icon اميد پر‌جلال
PDF Icon پاداشها و غضب
PDF Icon سلطنت يک هزار ساله
PDF Icon طغيان آخر

داوری آينده

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon مأخذ داوری
PDF Icon تخت داوری مسيح
PDF Icon تخت سفيد بزرگ

ابدیت

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon نجات نيافتگان - درياچۀ آتش
PDF Icon نجات يافتگان - با خدا در بهشت

PDF Icon چاپ تمام صفحات کتاب

بالای صفحه