پخش زنده

روح‌القدس به کليسا داده شده تا کليسا قدرت بيابد و مجهز گردد و در نام مسيح خداوند، کارهای بزرگ و نيک انجام دهد. کليسا، بايستی با ايمان به مسيح و با هدايت روح‌القدس عمل نمايد تا وسيلۀ جلال خدا شود.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه