رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

آیا می‌دانستید که وقتی خدا اجازه می‌دهد گرفتار سختیها شویم، از این کار هدفی دارد؟ آیا مایلید با این اهداف آشنا شوید؟ در این مجموعه، به شانزده هدف خدا در ارتباط با سختیهای ما اشاره شده است.

توجه نمودن به خدا

در مشکلات و سختی‌های زندگی، باید از خود بپرسیم که هدف خدا چه بوده که اجازه داده دچار آنها شویم. یکی از اهداف خدا از این امر این است که توجه ما را از نگرانیها یا لذت‌های دنیا، به‌سوی خود جلب کند.

از اینجا دانلود کنید

اطمينان يافتن از محبت خدا و تفتيش زندگی خود

هدف دوم خدا از اینکه اجازه می‌دهد دچار مشکلات شویم این است که از طریق تنبیه شدن از سوی خدا اطمینان بیابیم که او ما را دوست دارد. هدف سوم این است که مشکلات سبب می‌شود زندگی خود را در پرتو کلام خدا بیازماییم.

از اینجا دانلود کنید

غلبه بر غرور و تکبر و پی‌بردن به ضعف‌های‌مان

مشکلات زندگی سبب می‌شوند که ما به وجود غرور و تکبر در زندگی‌مان پی‌ببریم و فروتن شویم. این چهارمین هدف خدا از مشکلات است. و پنجمین هدف او این است که ما به ضعف‌های خود پی‌ببریم و "منم منم" نکنیم.

از اینجا دانلود کنید

فرياد برآوردن در حضور خدا و درک واقعی بودن جنگ روحانی

مشکلات موجب می‌گردند ما در حضور خدا فریاد بر‌آوریم و کلام خدا وعده داده که خدا فریاد ما را می‌شنود. این ششمین هدف است. هدف هفتم این است که سختیها دلیلی هستند بر اینکه با شیطان و نیروهايش در جنگيم.

از اینجا دانلود کنید

پاکسازی ايمان ما و افزايش نفرت ما نسبت به گناه

ایمان راستین ما به مسیح، باید در بوتۀ آزمایشها تصفیه شود. این هشتمین هدف از وجود مشکلات است. و نهمین هدف خدا از وارد آوردن سختیها بر زندگی‌مان، این است که ما را بیش از پیش از گناه متنفر سازد.

از اینجا دانلود کنید

اهميت دادن به امر دعا برای رهبران‌مان و سنجيدن اولويت‌های زندگی

دهمین هدف از سختیها این است که برای رهبران کلیسایی و کشوری خود دعا کنیم تا در آرامش و صلح بسربريم. ما باید از ایشان اطاعت کنیم. همچنین باید از نو بسنجیم که چه اموری در زندگی ما اولویت دارد. این یازدهمین هدف است.

از اینجا دانلود کنید

آزموده شدن ثمرات زندگی ما و تصفيۀ روابط و دوستی‌ها

ثمرات زندگی ما، خصوصاً ثمرات روحانی، باید در آتش سختیها آزموده شوند. این دوازدهمین هدف از وارد آمدن سختیها است. همچنین خداوند از سختیها برای سنجیدن واقعی بودن دوستی‌هایمان استفاده می‌کند. این سیزدهمین هدف است.

از اینجا دانلود کنید

دعوت برای يکی شدن با مسيح و داشتن حس جوابگوئی به مسيح

هدف چهاردهم این است که سختیها دعوت خدا هستند برای اینکه با مسیح یکی بشویم. هدف پانزدهم این است که سختیها سبب می‌شوند تا در مورد همۀ کارهای خود به خداوند عیسی پاسخگو باشیم. و هدف شانزدهم این است که ما با آن تسلی‌ای که در سختیها از خدا دریافت کرده‌ایم دیگرانی را که در سختی هستند تسلی دهیم.

از اینجا دانلود کنید

نکات آخر | چند واکنش صحيح در مقابل سختی‌ها

در سختیها باید سه واکنش نشان دهیم. نخست، باید ضعف‌ها و گناهان واقعی خود را تشخیص دهیم. دوم، باید درک کنیم که در جنگی روحانی با نیروهای شيطانی هستیم. و سوم، باید به مسیح اجازه دهیم با قوت روح‌القدس در ما زندگی کند.

از اینجا دانلود کنید

نکات آخر | سرّ زندگی خداپسندانه در عيسی مسيح

ما باید در فراسوی وسوسه‌ها زندگی کنیم. همان‌گونه که در طبیعت، قانون جاذبۀ زمین وجود دارد، در زندگی روحانی نیز قوۀ جاذبۀ گناه هست. باید از قدرت روح‌القدس، که در اتحاد با مسيح، در زندگی ايمانداران عمل می‌کند، برای گریز از قوۀ گناه استفاده کنیم.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه