پخش زنده

نجات مسيحی، نجاتی عظيم است چون خدا به سراغ انسان گناهکار آمد تا ما را نجات دهد. خدا بر اساس فيض عجيبش در عيسی مسيح، حاضر است انسان را بيامرزد و نجات و اطمينان نجات عطا کند و شخص نجات يافته را عوض نمايد.

بالای صفحه