کلام و سخنان مسيح، روح و حيات است. او انسان را با وجود گناهانش، نزد خود دعوت می‌کند. عيسی مسيح می‌فرمايد، کسی را که نزد من می‌آيد بيرون نخواهم کرد.

iStock 000006832847Large Hand of God

 

 

 

 

 

از اینجا دانلود کنید