خدا روح‌القدس را به ايماندارانِ به مسيح بخشيده تا ما را بر اساس کتاب‌‌مقدس هدايت کند. اما شيطان نيز ما را وسوسه می‌کند و به ما دروغ می‌گويد که از خدا و مقاصد الهی دور شويم. راستی چگونه می‌توانيم صدای خدا را از پچ‌پچ‌های شيطان تشخيص دهيم؟

 قسمت اول

ما ايماندارانِ به مسيح بايستی توجه داشته باشيم که هرچه به فکرمان خطور میکند قطعاً از خدا نيست! ما دشمنی داريم که شيطان است و او هدفی جز فريب و خراب کاری ندارد.

از اینجا دانلود کنید

قسمت دوم

خدا از طريق روح و کلام خود و بهمنظور اصلاح و بنا و سازندگی با فرزندانش صحبت میکند. هدف خدا برای ما اين است که بيشتر از لحاظ معنوی و اخلاقی شبيه عيسی مسيح شويم.

از اینجا دانلود کنید