رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

در اين بخش از کتاب تعاليم اساسی کتاب مقدس، می‌خواهیم بررسی خود را دربارۀ عیسی مسیح آغاز کنیم. در این درس و چند درس بعد، در ضمن اینکه دربارۀ عیسی مسیح مطالعه خواهیم کرد به سؤالاتی از قبیل: "او کیست"، "چرا آمد" و "اکنون چه می‌کند" نیز پاسخ خواهیم داد.

در درس پیشین، در مورد اینکه عیسی مسيح کیست صحبت کردیم و دیدیم که بر اساس کتاب مقدس، او از لحاظ روحانی، پسر خدا است. عیسی مسیح از ازل با خدای پدر بود و همه چیز بوسیلۀ او آفریده شد. او جسم گرديد و مانند انسانی در میان ما زندگی کرد.

در این درس، می‌خواهیم دربارۀ زنده شدن دوبارۀ عیسی، صعودش به آسمان و کار و خدمت فعلی او مطالعه کنيم.

در درسهای قبل، دربارۀ الوهیت و اشخاص آن صحبت کردیم و مطالبی در مورد خدای پدر و پسر او عیسی خداوند با شما در ميان گذاشتيم. حالا بررسی خود را در مورد روح‌القدس شروع می‌کنیم. راستی روح‌القدس کیست؟

با فیض خداوند به درس دیگری از سری درسهای تعالیم اساسی کتاب مقدس می‌پردازیم.

بالای صفحه