در نام خداوند و منجیمان عیسی مسیح به شما عزیزان درود می‌گوییم و بررسیمان را دربارۀ روح‌القدس ادامه می‌دهیم.  در این سری از درسها اعتقادات اساسی مسیحیان را تشریح می‌کنیم.  در بخش گذشته مطالبی در زمینۀ کار فعلی روح‌القدس را ارائه دادیم.  گفتیم که روح‌القدس در حال حاضر افراد نجات نیافته را در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد می‌کند و همچنین روح‌القدس افراد نجات نیافته را دعوت می‌کند که نزد مسیح بیایند.

می‌توانيد بقيۀ اين مطلب را که از کتاب "تعاليم اساسی کتاب‌ مقدس"، ارائه می‌گردد مطالعه نماييد.