در انجيل يوحنا فصل سوم، می‌بينيم که يکی از علمای دينی قوم يهود که نيقوديموس نام داشت و معلمی بزرگ بود، يک شب برای گفت و شنود نزد عيسی آمد و عيسی به او فرمود:

"يقين بدان تا شخص از نو تولد نيابد نمی‌تواند پادشاهی خدا را ببيند . . . تعجب نکن که به تو می‌گويم همه بايد دوباره متولد شوند" (يوحنا ۳: ۳ و ۷).
خوب است بدانيم که در اين آيات، "از نو تولد يافتن" و "تولد دوباره" به تولد روحانی انسان اشاره دارد که "تولدی از بالا و از خدا" می‌باشد. اين تولد، از طريق والدين و خانواده به فرزندان منتقل نمی‌شود، با توانائی و تلاش خود انسان بدست نمی‌آيد، با ميل و اراده ساير مردم نيز ميسر نمی‌گردد، بلکه فقط از بالا و از خدا حاصل می‌شود. تولد دوباره يا تولد روحانی انسان، يکی از مزايای نجات مسيحی است که روح القدس، به هر شخصی که به مسيح ايمان بياورد عطا می‌نمايد. کلام خدا می‌فرمايد: "و اما به آن کسانی که او را (عيسی مسيح را) قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، يعنی به هر که به اسم او ايمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد يافتند" (يوحنا ١: ١٢ و ١٣). "او ما را نجات داد، اما اين نجات به خاطر اعمال نيکوئی که ما کرديم نبود، بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشوئی بود که به وسيله آن، روح القدس به ما تولد تازه و حيات تازه بخشيد؛" (تيطس ٣: ٥). "هر که ايمان دارد عيسی همان مسيح است، از خدا زاده شده است؛ . . ." (اول يوحنا ٥: ١).

بايستی توجه داشته باشيم که انسان بخاطر گناه، از خدا جدا شده و از لحاظ روحانی مرده است، پس نياز دارد که تولد دوباره يافته و از حيات الهی بهره‌مند شود. وقتی انسان بپذيرد که گناهکار است و گناه، او را از خدای پاک و مقدس جدا کرده و دچار موت نموده است، اگر از گناه توبه کند و به عيسی مسيح خداوند ايمان بياورد، از گناه و نتايج شوم آن نجات يافته و تولد دوباره می‌يابد. آيا شما از گناه توبه کرده و به عيسی مسيح خداوند که برای آمرزش گناهان شما خونش بر صليب ريخته شد و مرد و پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان قيام نمود و زنده است، ايمان آورده‌ايد؟ اگر از گناه توبه کرده و به عيسی مسيح خداوند و واقعيت مرگ و قيام او ايمان آورده باشيد، شما نيز از نعمت نجات مسيحی بهره مند شده و تولد دوباره يافته‌ايد. اگر فرض نمائيم که شمع خاموشی در درون هر انسانی که به اين جهان وارد می شود وجود دارد، می‌توان گفت که در هنگام تولد دوباره انسان، اين شمع خاموش از بالا و توسط خود خدا، روشن می‌شود و نور و روشنائی الهی، جايگزين تاريکی روحانی و درونی انسان می‌گردد.

نشانه‌های تولد دوباره

آيا نشانه‌های واضحی وجود دارد که شخص با توجه به اين نشانه‌ها بيشتر مطمئن شود که تولد دوباره يافته است؟ اگر بچه‌ای را که متولد می‌شود و رشد و نمو می‌کند در نظر بگيريم، بعضی از نشانه‌های تولد دوباره را که تولد روحانی انسان است، می‌توان در زندگی نوزادان در حال رشد، به شرح زير مشاهده کرد:

١- نوزاد در حال رشد، به شير و به طور کلی به غذا احتياج دارد و برای آن حريص است. شخصی هم که تولد دوباره يافته و در حال رشد و نمو روحانی است، به غذای روحانی که کلام خدا می‌باشد، نياز دارد و مشتاق آن است (اول پطرس ٢: ٢).

٢- نوزاد در حال رشد، به شستشو و نظافت احتياج دارد و وقتی خود را کثيف می‌کند گريه و زاری سرمی‌دهد. شخص تولد دوباره يافته نيز می‌خواهد از آلودگی گناه دوری کند و زندگی پاکی داشته باشد (اول يوحنا ٣: ٩). اما هرگاه شخص تولد دوباره يافته با گناه آلوده شود، خود را محتاج شستشو و نظافت می‌بيند و با اعتراف به گناه خود و به وسيله خون عيسی مسيح، پاک می‌گردد (اول يوحنا ١: ٧ و٩).

٣- نوزاد، در آغوش مادر خود احساس آرامش و امنيت می‌کند و وقتی بزرگتر شود از بودن با پدر و مادر و گفتگو و رفاقت با آنها لذت می‌برد. شخصی هم که تولد دوباره يافته، به بودن در حضور خدا و گفتگو و مشارکت با خدا نيازمند می‌باشد (مزمور شانزدهم: آيه ١١، افسسيان ٦: ١٨، فيليپيان ٤: ٦).

٤- و در خاتمه، چنانکه نوزاد تدريجاً رشد می‌کند و شباهت او به پدر و مادرش بيشتر نمايان می‌گردد، شخصی که تولد دوباره يافته به تدریج در مسيح خداوند رشد و نمو می‌کند و از لحاظ روحانی و اخلاقی به شباهت او در‌می‌آيد (روميان ٨: ٢٩، دوم قرنتيان ٣: ١٨).