پخش زنده

"ارادۀ تو، چنانکه در آسمان انجام می‌شود، بر زمین نیز به انجام رسد." (متی ۶: ‏۱۰). این کلمات بخشی از نمونه و الگوی دعايی است که مسیح به شاگردانش آموخت.

وقتی ما ايماندارانِ به مسيح، این دعا را بر زبان می‌آوریم، در واقع متعهد می‌شویم که "ما" نیز با ایمان و توکل به خدا، پدر آسمانیمان، ارادۀ او را در زندگی خود انجام دهیم. بدیهی است که ارادۀ خدا بدون چون و چرا در آسمان انجام می‌شود. اما در زندگی من و شما چطور؟

بالای صفحه