رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

برای ما ایرانیان که سال نو همزمان است با بهاری نو، و نیز برای برخی از کشورها که نوروز را جشن می‌گیرند، سال نو یادآور نو شدن طبیعت است.

اما این نو شدن طبیعت اگر همراه نباشد با نو شدن باطن ما، فايده‌ای نخواهد داشت، چرا که به فرمودۀ پولس رسول، "اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است!" (دوم قرنتیان ۵: ‏۱۷). آیا از راه ايمان، با مسيح، که از مردگان برخاست و زنده است، متحد شده‌ايد و در مسيح هستيد؟

بالای صفحه