کتايون، بخاطر اينکه بعضی از دوستانش، دعوت او را برای شرکت در مهمانی تولد او رد می‌کنند، ناراحت و دلشکسته می‌شود. مادر کتايون هم از فرصت استفاده نموده و برای دخترش شرح‌ می‌دهد که خدا برنامۀ خود را برای نجات انسانها بخاطر کسانی که دعوت او را رد می‌کنند، تغيير نمی‌دهد.

از اینجا دانلود کنید