مادر بزرگ الهه، با حکمتی خاص به او توضيح می‌دهد که گل‌ها هرقدر هم زيبا باشند، اگر ريشه نداشته باشند، بزودی پژمرده و خشک می‌شوند. انسانها هم اگر ريشۀ زندگی‌شان در عيسی مسيح نباشد، هرچند که در ظاهر، زندگی‌ آراسته و مرتبی داشته باشند، اما هلاک خواهند شد.

از اینجا دانلود کنید