آقای کولاده، در زمان جنگ وحشيانۀ داخلی در آفريقا، عضو قبيله ای بود که به صورت دسته جمعی زندگی می کردند. هرچند که زندگی او با مردم شهرنشين در بسياری از کشورها متفاوت بود، اما درگيری هايش با نيروهای شرارت، همانند هرکس ديگر در هرجای ديگر می باشد!

از اینجا دانلود کنید