آيا کار نيکويی را که خدا در اثر ايمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسيح، در وجود و زندگی او شروع می‌کند، می‌توان بوسيلۀ جفا و آزار و اذيتها متوقف کرد؟ آيا می‌توان ايمان واقعی مسيحی را از دل يک ايماندار بيرون کشيد و آنرا از بين برد؟ آقای پيتر که در چين کمونيست متولد شد، بخاطر ايمانش به مسيح، با اذيت و آزارهای زيادی مواجه گرديد.

از اینجا دانلود کنید