اگر بخاطر ايمان و اعتقادات خود، با جفا و آزار و شکنجه و يا حتی با مرگ روبرو می‌شديد، چه عکس‌العملی داشتيد؟ آقای پيتر که در چين کمونيست متولد و بزرگ شد، چنين بحران و جفا و آزارهايی را تجربه کرد.

از اینجا دانلود کنید