گفته شده: "اگر نمی‌توانی شکستشان دهی، به آنها ملحق شو!". وِين، پسر جوانی بود که دنبال دوستان بد رفت و به جادۀ خطرناکی کشيده شد. او به خيال خودش، می‌خواست بوسيلۀ مواد مخدر از افسردگی بيرون آيد، تا اينکه فهميد بايد از آن جادۀ هلاک ‌کننده خارج شود و مسيرش را عوض کند.

از اینجا دانلود کنید