خيلی‌ها معتقدند که با پول نمی‌توان شادی را خريد، اما می‌توان چيزهای ديگری را خريد که باعث شادی می‌شوند! آقای گرِگ، برای پولدار شدن و کسب مال و منال، تلاش زيادی کرد ولی اينها نتوانستند او را به شادی واقعی برسانند. اما وقتی که او ثروت حقيقی را يافت، شادی و آرامش خاطر هم بدست آورد.

از اینجا دانلود کنید