تونی، در دانمارک بدنيا آمد و بزرگ شد. اما بخاطر خوشحالی و آزادی‌ای که در مردم آمريکا مشاهده کرد، آرزو داشت در آنجا زندگی کند. رؤيای او بوقوع پيوست، و وقتی سرچشمۀ آزادی را کشف کرد، می‌خواست که همه کس در دانمارک از آن باخبر شود.

از اینجا دانلود کنید