کريستينا، فقط چهار سال داشت که برای بار اول سعی کرد به زندگيش خاتمه دهد. در بزرگسالی، بيماری روانی، بيش از ده سال او را در ترس و وحشت از آينده نگهداشت. اما او امروز، با شادی و آزادی زندگی می‌کند.

از اینجا دانلود کنید