آقای کِوين گمراه بود و در مسيرهای خطرناکی سير می‌کرد، هرچند به خيال خودش امن و امان بود! تا اينکه فهميد زندگی و آينده‌اش در مخاطره است، آنوقت شهامت يافت که تصور غلطش را اصلاح کند.

از اینجا دانلود کنید