ماتمی که مهار نگردد، میتواند به دلسوزی برای خود، خشم و تنهايی و يا زندگیِ پوچ و بی هدف منتهی گردد! غم و اندوه زياد، نزديک بود آقای آلبرت را از بين ببرد، اما او با شخصی آشنا شد که زندگی اش را عوض کرد و به او زندگی جديد و ثمربخشی داد، که خدا و ديگران را خدمت کند.

از اینجا دانلود کنید