آقای بْرَد، در زندگی‌اش، تلاش زيادی ‌کرد و گامهای بلندی بر‌داشت، اما پيوسته ناموفق بود. تا اينکه، قدم در مسيری نهاد که به پيروزی و سربلندی واقعی منتهی می‌شود.

از اینجا دانلود کنید