مردم با تعجب ابروهای خود را بالا میبرند و میپرسند: "چرا نوجوانها به راههای بد و خطرناک کشيده می شوند!" آقای تری، جواب اين سؤال را خوب میداند! او بچه ای بيش نبود که خود را به تاريکی و راههای خطرناک سپرد و به خاطر کارهای اش، نزديک بود از بين برود!

از اینجا دانلود کنید