چطور می‌توان يک انسان را از حالت گيرنده بودن، به حالت دهنده بودن و بخشندگی منتقل نمود؟ چه کسی می‌توانست آقای چارلز را از درون توانائی ببخشد که چنين تغيير و تحولی در زندگی‌اش ديده شود؟

از اینجا دانلود کنید