آقای جری، عادت فرار کردن از مشکلات را در خود پرورش می‌داد با اين تصور که وضعيت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم گرديد ايستادگی کند و بجنگد، متوجه شد که برای اينکار آمادگی ندارد.

از اینجا دانلود کنید