لابد مشاهده کرده‌اید که گاه مشکلات زندگی سبب می‌شوند بعضی افراد به راههای خلاف کشیده شوند.

آقای کِوین در سیزده سالگی پدر مهربان خود را از دست داد. مادرش دچار افسردگی شدید شد و بستری گردید. خودش نیز معنی زندگی را از دست داد و به راههای بسیار نادرست کشیده شد، تا اینکه پیام نجات‌بخش انجيل را شنید و به مسیح ایمان آورد و پی برد که برای چه هدفی باید زندگی کند.

از اینجا دانلود کنید