آيا تابحال احساس کرده‌ايد که نمی‌خواهيد به زندگی ادامه دهيد! آقای جُرج، بارها در يأس و نااميدی سعی کرد به زندگيش خاتمه دهد، اما او امروز ديگران را کمک می‌کند که دليل زندگی کردن را پيدا کنند.

از اینجا دانلود کنید