اين واقعيت را نمی‌توان انکار کرد که: "تصميمات خوب يا بدی که در زندگی می‌گيريم، نتايج و ثمرات خوب يا بدی هم  بهمراه خواهند داشت". خانم ماتيلدا (تيلی)، هرچند در زندگی‌اش تصميم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زيادی شد، اما يک تصميم خوب و درست، مسير زندگی او را برای هميشه عوض کرد!

از اینجا دانلود کنید