مُسلماً هر کسی دوست دارد برنده باشد از‌ جمله آقای دِيو که برای سالها، ورزش همه چيز او بود و جوايز زيادی هم دريافت کرد. اما او بخاطر تصميم‌های اشتباهی که گرفت، از ميدانهای ورزشی کنار کشيده شد. تا اينکه، دِيو وارد مسابقۀ ديگری می‌شود و بيشتر از هميشه ‌می‌کوشد که جايزه‌ای از ‌بين ‌نرفتنی را بدست آورد.

از اینجا دانلود کنید