چه بسیارند کودکانی که از سوی پدر یا مادرشان مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند و تمام زندگی‌شان به تباهی کشیده می‌شود. آقای اِد، یکی از این کودکان بود. او از نوجوانی، به راههای بسیار بد و مرگبار کشیده شد. اما وقتی پیام رهایی‌بخش انجیل را شنید و پذیرفت، زندگی تازه‌ و پرمعنایی را با عیسای مسیح آغاز کرد.

از اینجا دانلود کنید