اينروزها ازدواجهای مکرر موضوعی عادی بنظر می‌رسد، ولی نه در مورد زوج مورد نظر ما. آقا و خانم وايس، وقتی از هم طلاق گرفتند، تقريباً نوزده سال از ازدواجشان گذشته بود. اما بعد از طلاق، هيچکدام تا دوازده سال، ازدواج مجدد نداشتند. تا اينکه تصميمی گرفتند که باعث شفا و رفع گسستگی و شکستگی در خانوادۀ آنها گرديد.

از اینجا دانلود کنید