شک و ترديد، مشکل روحانی بزرگی است و خانم اُرانِل، در مهمترين بخش از زندگی خود دچار شک و ترديد بود. تا اينکه حادثه‌ای ناگوار که امری تصادفی هم نبود چشمان او را به سوی حقيقت باز کرد. 

از اینجا دانلود کنید