بچه‌های نوزاد، عزیز هستند و ما نمی‌خواهیم اتفاق بدی برايشان بیفتد. آقای رابرت، در سنین نوجوانی زندگی خود را به عیسی مسیح سپرد و با دختری مسيحی ازدواج کرد. اما وقتی زمان وضع حمل همسرش فرارسید، آنها با خبری غير‌منتظره و مشکلی دردناک مواجه شدند که فقط خدا می‌توانست کمک‌شان کند!

از اینجا دانلود کنید