آيا می‌توان مردی را پيدا کرد که همۀ اينها بوده باشد: "آوارۀ خانه بدوش، بوکسور، کشتی‌ گير، پيمانکار الکتريکی، دائم الخمر غران، مبشر انجيل در نيروی هوايی، واعظ کتاب مقدس در زندان و معلم روحانی در کليسای بازداشتگاه جوانان". هر‌چند که اينها، جنبۀ مشترکی با هم ندارند، اما همه در مورد آقای جيمی صدق می‌کنند!

از اینجا دانلود کنید