گفته شده که: "يک چيز، ما را به چيزهای ديگر هدايت می‌کند". در مورد آقای کِن، يک چيز، او را به يک سری چيزهای ديگر هدايت کرد که همگی بسيار مخرب بودند. تا اينکه او نزد شخصی هدايت شد که او را به پيروزی هدايت نمود.

از اینجا دانلود کنید