نجات مسيحی، نجاتی عظيم است چون خدا به سراغ انسان گناهکار آمد تا ما را نجات دهد. خدا بر اساس فيض عجيبش در عيسی مسيح، حاضر است انسان را بيامرزد و نجات و اطمينان نجات عطا کند و شخص نجات يافته را عوض نمايد.

از اینجا دانلود کنید